Regulamin serwisu Zmienopinie.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

"zmienopinie.pl"

 

I. Postanowienia Ogólne. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

I.1.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.zmienopinie.pl/, określany w dalszej części Regulaminu jako „Serwis” lub/oraz „zmienopinie.pl”. Właścicielem i administratorem Serwisu jest ILUMAX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000443597, NIP: 7831695066, REGON: 302300866, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony, adres e-mail: biuro@zmienopinie.pl, określana w dalszej części Regulaminu jako „ILUMAX” lub/oraz „Usługodawca”.

I.2.

Serwis „zmienopinie.pl” świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające monitorowanie w sieci opinii o firmie, produkcie lub obiekcie usługowym wskazanym przez Użytkownika wraz z automatycznym pozycjonowaniem pozytywnych i depozycjonowaniem negatywnych opinii o ww. firmie, produkcie lub obiekcie usługowym, zgodnie z wytycznymi Użytkownika.

I.3.

Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest posiadacz konta w Serwisie, mający możliwość logowania się do Serwisu za pomocą loginu w postaci adresu e-mail i unikatowego, zmiennego według uznania Użytkownika, hasła. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w zakresie koniecznym do skorzystania za pośrednictwem sieci Internet z usług Serwisu – zgodnie z taryfą dostawcy Internetu, z którego usług korzysta na podstawie odrębnej umowy.

I.4.

Do świadczenia usług Serwisu znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204; dalej: „USUDE”) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

II.Rejestracja Użytkownika w Serwisie.
Prawo odstąpienia.

II.1.

Zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie wymaga:

a) podania swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu e-mail Użytkownika oraz firmy, produktu lub obiektu usługowego Użytkownika, które mają zostać poddane monitoringowi w Internecie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Serwisu,

b) akceptacji Regulaminu przez Użytkownika,

c) uiszczenia opłaty za dostęp do Serwisu, przy czym Użytkownik dokonuje płatności w formie pre-paidowej, a za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania wpływu na koncie ILUMAX.
Z chwilą zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie zostaje zawarta z Usługodawcą Umowa o świadczenie usług Serwisu.

II.2.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika odbywa się w sposób wyraźny, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w aktywnym formularzu w Serwisie.

II.3.

Regulamin jest ogólnodostępny do odczytu, zapisania na dysku i wydrukowania na stronie internetowej zmienopinie.pl. Ponadto po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie, ILUMAX wysyła Regulamin na adres e-mail Użytkownika.

II.4.

Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu  cywilnego, ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

II.5.

W toku Rejestracji Użytkownik ma możliwość złożenia wyraźnego oświadczenia, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, bez podania przyczyny. W przypadku nie złożenia przez Użytkownika wskazywanego oświadczenia – rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po upływie terminu 14 dni od daty zawarcia Umowy.

II.6.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę na adres wskazany w punkcie I.1 niniejszego Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, znajdującego się w Załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Użytkownik może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej: http://zmienopinie.pl. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

II.7.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał Usługodawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

II.8.

Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a następnie od Umowy odstąpi - Użytkownik zapłaci Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.

III.Funkcjonalności Serwisu.
Warunki i formy płatności.

III.1.

Po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie, zgodnie z punktem II.1. niniejszego Regulaminu oraz uiszczeniu przez Użytkownika płatności, na warunkach opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu, Użytkownik może otrzymać dostęp do następujących funkcjonalności Serwisu:

a) Panel Klienta – funkcjonalność realizuje zadanie monitoringu w Internecie, a także zadanie automatycznego pozycjonowania pozytywnych i depozycjonowania negatywnych opinii o firmie, produkcie lub obiekcie usługowym wskazanym przez Użytkownika, zgodnie z wytycznymi Użytkownika. Funkcjonalność zapewnia raportowanie Użytkownikowi przez ILUMAX wyników monitoringu w formacie codziennym, tygodniowym, miesięcznym lub po spełnieniu konkretnego parametru dotyczącego opinii w Internecie o firmie, produkcie lub obiekcie usługowym wskazanym przez Użytkownika;

b) Profil Usługodawcy SEO – funkcjonalność kojarzy podmioty zajmujące się pozycjonowaniem z podmiotami poszukującymi ich usług w zakresie zarówno pozycjonowania swoich usług, jak i uzupełnienia kompleksowej usługi dbania o wizerunek i opinie w Internecie. Funkcjonalność zapewnia weryfikacje skuteczności firmy pozycjonującej;

c) Profil Kancelarii Prawnej – funkcjonalność kojarzy Kancelarie Prawne specjalizujące się w ochronie danych osobowych i ochronie własności intelektualnej z podmiotami poszukującymi ich usług.

III.2.

W celu skorzystania przez Użytkownika z funkcji automatycznego depozycjonowania negatywnych opinii o firmie, produkcie lub obiekcie usługowym wskazanym przez Użytkownika, stanowiącej element Panelu Klienta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przedstawienia Usługodawcy dodatkowej dokumentacji lub oświadczenia o przysługującym Użytkownikowi prawie własności, innym prawie majątkowym lub autorskim prawie majątkowym do firmy, produktu lub obiektu usługowego, mającego stanowić przedmiot depozycjonowania, zgodnie z wytycznymi Użytkownika. Usługodawca zapewnia, iż dane z dokumentów przedstawionych przez Użytkownika zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji zobowiązań Usługodawcy wynikających z zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczeń Usług Serwisu. W przypadku nieprzedstawienia przez Użytkownika wymaganej przez Usługodawcę dokumentacji lub oświadczenia, ukazującej w sposób wiarygodny, iż Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z funkcji depozycjonowania w zakresie określonej przez Użytkownika firmy, produktu lub obiektu usługowego w terminie 7 dni od przedstawienia stosownego żądania przez Usługodawcę – Usługodawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji funkcji depozycjonowania, zgodnie z wytycznymi Użytkownika. W takim przypadku, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za brak dostępu do funkcji depozycjonowania i nie przysługuje mu zwrot uiszczonej Płatności za korzystanie z Serwisu. Użytkownik ma jednak możliwość złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z punktem V niniejszego Regulaminu. 

III.3.

Płatności, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Serwisu przez 1 (słownie: jeden) miesiąc („Okres podstawowy”) wynoszą:

a) 100 zł miesięcznie brutto za dostęp Użytkownika do Panelu Klienta przy uwzględnieniu miesięcznego raportowania Użytkownikowi przez ILUMAX wyników monitoringu firmy, produktu lub obiektu usługowego Użytkownika;

b) 100 zł miesięcznie brutto za dostęp Użytkownika do Panelu Klienta przy uwzględnieniu raportowania Użytkownikowi przez ILUMAX wyników monitoringu firmy, produktu lub obiektu usługowego Użytkownika po spełnieniu konkretnego parametru dotyczącego opinii o firmie, produkcie lub obiekcie usługowym Użytkownika;

c) 150 zł miesięcznie brutto za dostęp Użytkownika do Panelu Klienta przy uwzględnieniu tygodniowego raportowania Użytkownikowi przez ILUMAX wyników monitoringu firmy, produktu lub obiektu usługowego Użytkownika;

d) 200 zł miesięcznie brutto za dostęp Użytkownika do Panelu Klienta przy uwzględnieniu codziennego raportowania Użytkownikowi przez ILUMAX wyników monitoringu firmy, produktu lub obiektu usługowego Użytkownika;

e) 100 zł miesięcznie brutto za dostęp Użytkownika do Profilu Usługodawcy SEO;

f) 50 zł miesięcznie brutto za dostęp Użytkownika do Profilu Kancelarii Prawnej.

III.4.

Użytkownik może zawrzeć umowę mającą za przedmiot dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu na Okres podstawowy lub jego wielokrotność, a także w dowolnym momencie - zawrzeć umowę o przedłużenie dostępu do określonej funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku okres przedłużony rozpoczyna się w dniu następującym po zakończeniu ostatniego z wcześniej opłaconych Okresów podstawowych. Uiszczana przez Użytkownika opłata za przedłużenie dostępu do Serwisu przekraczająca Okres podstawowy jest kalkulowana jako wielokrotność ceny za Okres podstawowy.

III.5.

Użytkownik dokonuje płatności w formie pre-paidowej, a za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania wpływu na koncie ILUMAX.

III.6.

Płatności w formie pre-paidowej dokonywane są w Serwisie płatności elektronicznych Przelewy24, dostępnym na stronie http://www.przelewy24.pl/za pomocą narzędzi dostępnych w tym Serwisie oraz na warunkach tamże przewidzianych, dostępnych na stronie http://www.przelewy24.pl/.

III.7.

Na życzenie Użytkownika, przekazane na następujący adres: ILUMAX Sp. z o.o. ul. Serwituty 25 02-233 Warszawa możliwe jest wystawienie i doręczenie faktury VAT, o ile taka dyspozycja Użytkownika zawiera wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT oraz zostanie złożona w czasie umożliwiającym ILUMAX wystawienie faktury w 7-dniowym terminie wynikającym z odrębnych przepisów. ILUMAX ograniczy wykorzystanie tych danych wyłącznie do celu wystawienia faktury, z wyłączeniem przekazywania tych danych podmiotom trzecim.

III.8.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik może wziąć udział w następujących Promocjach:

a) 50% rabatu na dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu w Okresie podstawowym, w przypadku 6-krotnego skorzystania przez Użytkownika z którejkolwiek funkcjonalności Serwisu w Okresie Podstawowym;
b) 100% rabatu na dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu w Okresie podstawowym, w przypadku 10-krotnego skorzystania przez Użytkownika z którejkolwiek funkcjonalności Serwisu w Okresie Podstawowym;
c) 10% rabatu na dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu w Okresie podstawowym, w przypadku polecenia Serwisu znajomym Użytkownika na następujących warunkach:
warunkiem uzyskania rabatu jest polecenie 5 osób
osoba polecająca posiada wykupioną usługę w Serwisie
osoba polecana nie posiada jeszcze konta w Serwisie
osoba polecana wykupi usługę w Serwisie, podając w polu „Polecający” login polecającego

IV.Zasady świadczenia usług i funkcjonowania Serwisu.

IV.1.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

a) Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

b) Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ILUMAX.

c) Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

d) Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań o charakterze bezprawnym, naruszających zasady uczciwej konkurencji, a także od działań przestępczych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

e) Użytkownik oświadcza, iż dane dotyczące firmy, produktu lub obiektu usługowego Użytkownika, które mają zostać poddane monitoringowi w Internecie, a także wytyczne dotyczące automatycznego pozycjonowania lub depozycjonowania opinii o ww. firmie, produkcie lub obiekcie usługowym, zostały przez Użytkownika zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich oraz zasad uczciwej konkurencji.

IV.2.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w Serwisie odbywa się w następujący sposób:  

a) Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ILUMAX, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

b) Administratorem danych osobowych jest ILUMAX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

c) ILUMAX przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy z Użytkownikiem, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez ILUMAX drogą elektroniczną.

d) Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

e) Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych danych osobowych.

IV.3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich;

b) nieprawidłową konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu;

c) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego lub awarii sieci energetycznej;

d) treść oraz formę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie danych w postaci firmy, produktu lub obiektu usługowego Użytkownika, które mają zostać poddane monitoringowi w Internecie;

e) brak dostępu do funkcji depozycjonowania w przypadku nieprzedstawienia przez Użytkownika wymaganej przez Usługodawcę dokumentacji lub oświadczenia, ukazującej w sposób wiarygodny, iż Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z funkcji depozycjonowania w zakresie określonej przez Użytkownika firmy, produktu lub obiektu usługowego w terminie 7 dni od przedstawienia stosownego żądania przez Usługodawcę, zgodnie z punktem III.2 Regulaminu,

f) jakąkolwiek szkodę powstałą przez pozycjonowanie pozytywnych i depozycjonowanie negatywnych opinii o firmie, produkcie lub obiekcie usługowym Użytkownika, w przypadku umieszczenia przez Użytkownika w Serwisie przedmiotowych danych i wytycznych dotyczących pozycjonowania i depozycjonowania z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących uczciwej konkurencji;

g) skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem Serwisu płatności elektronicznych, a także opłaty pobrane przez Serwis płatności elektronicznych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela Serwisu płatności elektronicznych.

IV.4.


ILUMAX zapewnia i gwarantuje, iż Usługi na rzecz Użytkowników Serwisu będą świadczone z najwyższą starannością. Usługodawca nie stosuje nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. ILUMAX zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

IV.5.

ILUMAX zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu oraz do jego całkowitej likwidacji.

IV.6.

Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do ILUMAX z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez pozycjonowanie pozytywnych i depozycjonowanie negatywnych opinii o firmie, produkcie lub obiekcie usługowym, zgodnie z wytycznymi Użytkownika umieszczonymi w Serwisie, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce ILUMAX lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości wszelkie koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody należności m.in. z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

V.Tryb postępowania reklamacyjnego.

V.1.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres: ILUMAX Sp. z o.o. ul. Serwituty 25 02-233 Warszawa bądź w formie elektronicznej na adres: biuro@zmienopinie.pl

V.2.

Rozpatrywane są reklamacje, które:

a) wskazują aktualne dane Użytkownika, w tym jego Login,

b) złożone zostały na odpowiedni adres Usługodawcy, zgodnie z ust. V.1. powyżej,

c) zawierają przyczynę złożenia reklamacji, określoną w sposób jasny i przejrzysty,

d) określają zakres działań, których wykonania Użytkownik żąda,

e) dotyczą kwestii, za które, w ramach funkcjonowania Serwisu, odpowiada Usługodawca.

V.3.

Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w ust. V.2. powyżej.

W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni, a w razie bezskutecznego wezwania, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

V.4.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyć szczególnie skomplikowanej kwestii. Użytkownik zostanie o fakcie wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

VI. Postanowienia końcowe.

VI.1.

W przypadku zamiaru wprowadzenia przez ILUMAX zmian w niniejszym Regulaminie, Regulamin w proponowanym nowym brzmieniu zostanie opublikowany na stronie internetowej Serwisu, za powiadomieniem o takim zamiarze Użytkowników na ich aktualne adresy e-mail, przy czym Regulamin w nowym  brzmieniu znajdzie zastosowanie wyłącznie do nowych umów o dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu w Okresie podstawowym lub o przedłużenie dostępu do określonej funkcjonalności Serwisu, zawieranych po dacie jego publikacji i wymagających w toku procedury zawarcia umowy wyraźnej akceptacji postanowień aktualnie proponowanego Regulaminu przez Użytkownika.

VI.2.

Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1.12.2014.

VI.3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych, odpowiednich regulacji prawnych.

 

Załączniki do regulaminu: